(ADGD0308) ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

(ADGD0308) ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Curso para Desempleados – Convocatoria 2023/2024
2023/004653 ADGD0308
?Totalmente Gratuito.
❗️Plazas limitadas❗️
❗️ Curso iniciado ❗️
Inicio: 02/11/2023
Fin: 17/07/2024
Horario: 15:00 a 20:00 h

 

 

ADGD0308_ficha

* El importe a cobrar es un 25% del precio total. Excepto Cursos gratuitos.

Descripción

1. Familia Profesional: Administración e xestión.
Área Profesional: Administración e auditoria.

2. Denominación: Actividades de xestión administrativa.

3. Código (a asignar polo Servicio Público de Emprego Estatal): ADGD0308

4. Nivel de calificación: 2

5. Obxectivo xeral:
Realizar as operacións da xestión administrativa de compravenda de produtos e servizos,
tesourería e persoal, así como a introdución de rexistros contables predefinidos, previa obtención
e procesamento e arquivo da información e documentación necesaria mediante os soportes
convencionais ou informáticos adecuados, seguindo instrucións definidas, en condicións de
seguridade, respecto á normativa vixente e atendendo a criterios de calidade definidos pola
organización.

6. Inicio: 02/11/2023 – Fin: 17/07/2024
Horario: 15:00 a 20:00 h

7. Criterios de acceso do alumnado:
7.1. Nivel académico de coñecementos xerais:
Nivel académico mínimo
1. Corresponderá á Administración laboral competente a comprobación de que os alumnos
posúen os requisitos formativos e profesionais para cursar con aproveitamento a formación
nos termos previstos nos apartados seguintes.
2. Para acceder á formación dos módulos formativos dos certificados de profesionalidade de
nivel 2, débese cumprir algún dos seguintes requisitos:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
Certificado de profesionalidade de nivel 2.
Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.

Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ben superar
as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/o de 45 anos.
Ter as competencias clave necesarias, dacordo con o recolleito no anexo IV do real decreto
34/2008, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de
profesionalidade.

8. Duración: (especificaranse as horas en relación á modalidade de impartición)
Distribución horas:
 Presencial …880 Horas

9. Entorno profesional
Ámbito profesional: Este profesional exerce a súa actividade na área de administración, recursos
humanos, contabilidade ou financeira, de calquera empresa, tanto pública como privada,
realizando as funcións a instancia dun responsable superior quen, dependendo do grao de
desenvolvemento da mesma, pode ser unha única persoa ou o responsable de cada un dos
departamentos –comercial, tesourería, contabilidade, Recursos Humanos– ou aquelas persoas
nas que estes deleguen. Tamén poderá desenvolver a súa actividade en asesorías laborais,
xestorías e/o empresas consultoras ou de servizos, así como entidades do sector financeiro e de
seguros
Sectores productivos: Está presente en todos os sectores produtivos, así como na Administración
Pública, destacando polo seu alto grao de transectorialidad.
Ocupacións ou postos de traballo relacionados:
4111.1011 Empregados/as administrativos/as de contabilidade, en xeral.
4111.1011 Auxiliar administrativo de cobranzas e pagos.
4111.1011 Auxiliar administrativo de contabilidade.
4111.1011 Auxiliar administrativo de facturación.
4122.1011 Empregados/as administrativos/as comerciais, en xeral.
4122.1011 Auxiliar administrativo comercial.
4223.1017 Empregados/as administrativos/as de servizos de persoal.
4223.1017 Auxiliar administrativo do departamento de Recursos Humanos.
4122.1011 Auxiliar de apoio administrativo de compra e venda.
4309.1029 Empregados/as administrativos/as, en xeral.
4500.1019 Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados
baixo outros epígrafes.
Auxiliar administrativo das distintas Administracións Públicas.

Temario

PROGRAMA FORMATIVO SSCS0208.

Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente formulario.

    He leído y acepto la Política de Privacidad.

    Otros cursos

    Título

    Ir a Arriba