SSCE0110 Habilitación para a docencia en graos A, B e C do sistema de formación profesional. (TELEFORMACIÓN)

SSCE0110 Habilitación para a docencia en graos A, B e C do sistema de formación profesional. (TELEFORMACIÓN)

SSCE0110 Habilitación para a docencia en graos A, B e C do sistema de formación profesional.
TELEFORMACIÓN

Data inicio: 05/02/2024

Data fin: 10/05/2024

 

SSCE0110_ficha

* El importe a cobrar es un 25% del precio total. Excepto Cursos gratuitos.

Descripción

DATOS XERAIS DE LA ESPECIALIDADE
1. Familia Profesional: Servicios socioculturais e á comunidade.
Área Profesional: Formación e educación.

2. Denominación: Habilitación para a docencia en graos A, B e C do sistema de formación profesional.

3. Código (a asignar polo Servicio Público de Emprego Estatal): SSCE0110

4. Nivel de calificación: 3

5. Obxectivo xeral:
Programar, impartir, titorizar e avaliar accións formativas do subsistema de formación
profesional para o emprego, elaborando e utilizando materiais, medios e recursos didácticos,
orientando sobre os itinerarios formativos e saídas profesionais que ofrece o mercado laboral
na súa especialidade, promovendo de forma permanente a calidade da formación e a
actualización didáctica.

6. Data inicio: 05/02/2024 – Data fin: 10/05/2024

7. Criterios de acceso do alumnado:
7.1. Nivel académico de coñecementos xerais:
Nivel académico mínimo
1. Corresponderá á Administración laboral competente a comprobación de que os alumnos
posúen os requisitos formativos e profesionais para cursar con aproveitamento a formación
nos termos previstos nos apartados seguintes.
2. Para acceder á formación dos módulos formativos dos certificados de profesionalidade dos
niveis de cualificación profesional 2 e 3 os alumnos deberán cumprir algún dos requisitos
seguintes:
a) Estar en posesión do Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para o nivel
2 ou título de Bacharel para nivel 3.

b) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou
módulos formativos e/o do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder.
c) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área
profesional para o nivel 2 ou dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia
e área profesional para o nivel 3.
d) Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio para o nivel
2 ou de grao superior para o nivel 3, ou ben superar as correspondentes probas de acceso
reguladas polas administracións educativas.
e) Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/o de 45 anos.
f) Ter os coñecementos formativos ou profesionais suficientes que permitan cursar con
aproveitamento a formación.

8. Duración:  TELEFORMACIÓN: 380 Horas

9. Entorno profesional
Ámbito profesional: Desenvolve a súa actividade profesional no ámbito público e privado, en
centros ou entidades que impartan formación profesional para o emprego, tanto para
traballadores en activo, en situación de desemprego, así como a colectivos especiais. O seu
desempeño profesional lévao a cabo en empresas, organizacións e entidades de carácter público
ou privado, que impartan formación por conta propia ou allea.
No desenvolvemento da actividade profesional aplícanse os principios de accesibilidade
universal dacordo con a lexislación vixente.
Sectores productivos: Sitúase en todos os sectores produtivos, nas áreas de formación
profesional para o emprego, xa sexa na formación ofertada polos departamentos competentes,
de demanda ou en alternancia co emprego, e outras accións de acompañamento e apoio á
formación, ou dentro dos ensinos non formais.
Ocupacións ou postos de traballo relacionados:
2329.1010 Formador de formación non regrada.
2329.1029 Formador de formación ocupacional non regrada.
2329.1029 Formador ocupacional.
2329.1029 Formador para o emprego
2321.1034 Formador de formadores.

Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente formulario.

    He leído y acepto la Política de Privacidad.

    Otros cursos

    Título

    Ir a Arriba